Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
KOMOSSA
FAKTA FÖRENINGARNA GÄSTBOK FRITID AKTUELLT VANDRINGSLEDEN FÖRETAGARE SOLVÄRME
Oravais   På svenska    Skriv ut sidan
AKTUELLT
Arkiv
Läs om Paljak
Gamla Komossavyer
Ägoreglering
En konstnär i Komossa
Väderdata 2005 - 2006
Cykelbana
Boken om Komossa
Byaforskarna
Hembygdsdagen 24.5.2008
Pilgrimsvandring 2008
Bro vid Damin
kulkarneval 2008
Hunurinjärvi
Byns första reningsverk
Hoppamäki
BV2009
Nejdmästerskap
Nordaea Cup III
Bilder Nejdmästerskapen 19.2.2009
TjejKomossan
Kulkarnevalen 2009
Skolskidning 12.3.2010
Påsken 2010
Startlista
Resultat skolskidning 2011

Ägoreglering i Komossa 

(OBS! Sidan uppdateras från slutet.)

 

Utredning i praktiken:
Barbara Påfs förklarar hur arbetet har gått till i praktiken.
På begäran av landsbygdsnämnden sändes en markägarförfragan till dem som äger åkermark i kommunen. Där fanns frågor om nuläget, ändrings behov och intresse av ägoreglering.
Kimo och Komossa valdes ut som ett av de områden som skulle specialgranskas. Ett möte hölls i Komossa där vi presenterade sammanställningen av markägarförfrågan och gav information om möjligheterna att beställa en behovsutredning av lantmäteribyrån, ett åtgärdsprogram för markreglering, som är gratis. Mötet beslöt beställa en sådan utredning av oss som omfattade all åkermark i Kimo och Komossa byar.
— Jag har jobbat med Komossa, där största problemet är den splittrade ägostrukturen samt många och små skiften med oändamånsenlig form.

Delägarna blir hörda


Avsikten är att man i Utredningen ska kunna ta fram vilka möjligheter det finns att maximalt göra inom området. I Komossa har en avgränsning gjorts så att tomter och skog har lämnats utanför.


— Arrendemark beaktas och då räknas marken till ägaren, inte till arrendatorn och utredningen gäller de som äger mer än två hektar åkermark.
Förslaget grundar sig pa EU-areal och i behovsutredningen har ingen gradering av marken gjorts.
— Jag har sett till naturliga hinder som vattendrag, hus, skog och tomter. Efter att ha beaktat dem har jag gjort ett förslag till så enhetliga åkerfigurer som möjligt. Jag har gjort förslag för var det går att rörlägga vissa utfall och ta bort onödiga vägar för att få större enhetliga åkeromräden.
— Tanken är att det ska bli battre för dem som brukar jorden, fortsätter hon. Den allmänna principen är att de som inte får det bättre skall åtminstone få det lika bra som tidigare.
Det första urkastet som presenterades hade föregåtts av personliga intervjuer med de som berörs.
— Vi har gått igenom nyttan av, och möjligheter med ägoregleringen. Ägoregleringen är mycket viktig när det gal!er förutsättning for jordbruk i Komossa. Dessutom finns det intresse och vilja hos jordbrukarna att gemensamt åstadkomma förbättringar i byn.


Arronderingen tog ett stort steg framåt

Fredagen den 8 dec. samlades berörda markägare vid Komossa Uf för att fatta beslut i följande frågor:

Plan och kostnadsförslag för Brännmoss-, Paljakvägen (från Bertlins till Paljak), Helt ny sträckning på vägen från Holmis till Bönehuset och därifrån anslutning till gamla vägen och en ny väg genom smalbacken till Bertlins industrihall + Väg till Rämikon jämte beslut om verkställande.

Mötet beslöt att vägarna byggs enligt kostnadsförslagen endast den helt nya vägen från Holmis till Bertlins industrifastighet bordlades i väntan på skiftesplan och en ev. annan sträckning.

På mötet behandlades även värdering av ägor. Värderingen var uppgjord i euro och inte i gradering som varit brukligt tidigare. Mötet godkände den uppgjorda värderingen.

På mötet presenterades miljöcentralens utlåtande i frågan om man sätter igen utfall och vilken rördimension som behövs. Svaret som erhölls ansågs vara överdimensionerat och inga beslut fattades.

 


 

Arronderingsprojektet börjar synnas i praktiken. Först i tur vägen till Rämikon.


     Ralf Blom o Bengt Agnisbäck 29.5.07

Utpålningen av vägen är gjord och nu skall det begäras offerter av entreprenörer. Till hösten påbörjas byggandet av vägen. Vägen kommer att följa kommunrån tills man kommer till odlingarna.


 

Vägarna nästan färdiga

 

Huvudvägarna som har blivit grundförbättrade inom arronderingsprojektet är nu nästan färdiga. Brännmoss- Paljak- och Rämikvägen var fått en rejäl ansiktslyftning. Massor med sand och kross har Br. Backlund kört.


 20.11.2007 kördes kross på Rämikvägen.

 

Se mera vägbyggnadsbilder.


   
Info kring arronderingen

Österbottens lantmäteribyrå hade för år 2008 ansökt om understödsmedel för ägoregleringsverksamheten om 4,1 miljoner euro. På gång som ägoregleringar finns 36 projekt omfattande 38500 ha och 13 behovsutredningar omfattande 8500 ha. Vid fördelningen av godkända understödsmedel för år 2008 fick lantmäteribyrån endast 2,6 miljoner euro.

De pengarna har fördelats inom lantmäteribyrån så, att pengar till de förrättningar som redan avslutats,håller på att avslutas och där tillträde till nya ägorna sker inom detta år, har säkerställts. Resten av potten har sedan fördelats internt med "små smulor" till alla pågående projekt.

Detta betyder konkret för Komossa ägoreglering följande:
Ansökt om:
- 300.000 euro samt 100.000 euro extra för år 2008 om möjlighet finns
(- ansökt om 500.000 euro för år 2009)
I detta nu tilldelats:
- 80.000 euro för år 2008

Tillträde till nya ägorna:
-tidigast hösten 2009
-möjligen först 2010

Miljöcentralen har 18.2.2008 gett utlåtande om planerna för rörläggningar inom
Komossa ägoregleringsprojekt. Miljöcentralen har ställt sig positiv till att
rörläggningarna utförs enligt de planer som Fredrik Bäck uppgjort 18.1.2008.
Planerna avviker delvis från de som godkändes vid sammanträdet 17.10.2007. Till
de delar planerna avviker från de som godkändes, kommer de att behandlas vid
ett nytt sammanträde.

Lite pengar alltså för detta år men nu blir det ännu viktigare att vi får en slutlig skiftesplan att ta ställning till. Om vi kan enas kring denna och klara av eventuella besvär under detta år så kan planeringen fortsätta och som man brukar säga då är halva jobbet gjort.

Tidtabellen är ju redan snev att nu är det viktigt att vi alla påverkar våra riksdagsmän att medel beviljas ännu i år i tilläggsbudgeten eller så att medel finns för nästa år. Blir det många försäningar är det risk för att underhållet försämras av våra åkrar. 


 

 

Onsdagen den 2.7 -08 fortsatte förrättningen  vid Komossa UF.


Med på mötet var även Drän.tekn. Bäck och Blom som presenterade nya vägplaner.

 

Under mötet behandlades den slutliga skiftesplanen, vägrätter till skogmark samt byggandet (förbättrande) av fler åkervägar.

Under mötet behandlades även de skriftliga anmärkningar som hade inlämnats och förrättningsmännens motiveringar lästes upp.

 

Tillträde till de nya åkrarna sker 1.10.2009 och före det skall kompleteringstäckdikning göras. Efter mötet valde förrättningsmännen tillsammans med sysslomännen Bjarne Andersson / Leif Hägglund att uppgöra planer på dessa.


 

Nu är finanseringen klar för följande rörläggningsprojekt:  (Beslut 21.8.2008)

 •  Paljak 7100 €

 • Storholmen 9520 €

 • Lillmosan 8900 €

 • Lågtöursdiket med sidogren 112 730 €

 • Brännmosan 39 530 €

 • Dalabackan 10 490 €

 • Roukustöurin 9150 €

 • Hagabackan 15 740 €

 • Messkärr 5980 €

 • Fräknismosan 97 720 €

 • Rämikan 4880 €

 • Skansbackdiket 14 520 €

Finanseringen är även klar för följande vägprojekt:

 

 • Brännmossen odlingsväg 9000 €
 • Mosavägens förlängning 3500 €
 • Åkervägen med sidogren 35 000 €
 • Österåkervägen 40 000 €
 • Östra Brånavägen 30 000 €

 

Vecka 42 inläddes arbetet med att förbättra åkervägen i Baggas. Håkan Holmström fixar grävmaskinsarbetet och Br. Backlund sköter grustransporterna.


 

Täckdikningen påbörjades

31.8.2009 inledde Br. Sundström täckdikningen inom ramen för arronderingsprojektet. I mitten av september väntas ytterligare ett gäng täckdikare som dikar ca hälften av området.

Ca 200 ha skall täckdikas i höst och 5km utfallsdiken rörläggas.


Första markägaren i Paljak blev genast stenrik
arronderingen. :)

Bjarne Andersson sköter om utpålningen av dikningen.

Lite info kring det praktiska:

 • Gamla markägeren avlägsnar sly från utfall som skall rensas / rörläggas.
 • Nya markägaren plöjer igen gamla rådiken när täckdikningen skall påbörjas. Stora diken fylls igen med grävmaskin.
 • Nya markägaren jämnar området efter dikningen samt kör bort ev. stenar. Stora stenar hör till arronderingen.
 • Låglänta områden prioriteras först.

  


Även rörläggningen av utfall är nu på gång.

 

Niklas Hautanen från Vörå satte ner de första hundra meterna av totalt 5 km den 3 september på fräknismosan.

 

"Spadakarl" Olle Backman från Tålamods ser till att allt blir rätt. Värt att notara att både Niklas och Olle har rötterna från Komossa.

 

Br. Ahlnäs rensar bäcken (den del som ej rörläggs) i Palajk (3.9.09)

 

Mycket på gång alltså. 


 


I Komossa finns exempel på jordbrukare som 23 hektar åkermark fördelade på 14 skiften Hur kan vi forbättra
hans situation och maximera nyttan av hans arbete? Lantmäteriingenjor YH Barbara Påfs arbetar med ägoregleringsprojektet I Komossa by.


Staten är med och finansierar


Det förslag som lades fram vid vårt andra möte med Komossaborna vann understöd på så sätt att markägarnana stod beredda att gå vidare, att ansöka om statligt understöd för markreglering i byn. Behovsutredningen visade på att optimalt få basskiften att växa från 1,75 hektat till 4,34 hektar och minska antalet skiften från 389 till 157.
— Ifall staten beviljar bidrag handlar det om stora summor för en liten by, säger Barbara. De deltar med en avsevärd andel, 50-90 procent, av kostnaderna för att bygga vägar, gräva utfallsdiken, rörlaggningar, täck- dikningar med mera. De kostnader som blir kvat står markägarna gemensamt för.
Nu har besvärstiden för att startta en ägoreglering gått ut. Diskussionerna som nu kommer att föras med markägarna beror mest vilka önskemål de har för den kommande skiftesplanen.
Barbara sjalv har vid intervjutillfallet just tillbringat en vecka i Oravaisterrängen, gjort matningar och karttlagt marken.
— Komossa by har utlovats en preliminat skiftesplan till nästa höst och enligt planerna ska tillträde till de nya skiftena aga rum under hosten 2007.

På nätet:

http://www.maanmittauslaitos.fi/Default.asp?id=0&docid=3490#A2 

Texten och bilden är tagen från tidningen Bondeföretagaren som utkom i december 2005 med Lantbrukssällskapet som utgivare.  (KE)


 

Arronderingen fortsätter...

Måndagen den 12 mars erhöll markägarna det första skiftesförslaget. Bland markägarna märktes en viss skeptis och många tankar till varför har hon gjort så här... 

 

Lantmät. Barbara Påfs, Lantmät. ing. Ossan Ahlnäs, Förrättningsm. Guy Djupsjöbacka, Harry Kulla. informarade markägarna vid Komossa UF 15.3.07.

 

 

Ossian redogjorde kring skiftesplan och dess utformning och svårigheterna med tidigare beslut att inte flytta basskiften över 4 ha. Noterades att det var ett misslyckande att TE-centralen inte lyckats köpa mark i byn som skulle ha underlättat i omfördelningen.

 Som vägkost gav han att detta var ett första förslag och ville att markägarna skulle försöka se till helheten och inte stirra sig blind på något speciellt skifte.

Synpunker och ändringsförslag togs inte upp på dagens möte utan alla markägare har bokats egen tid nästa vecka då anmärkningar tas emot, helst skriftligt. Skriftliga anmärkningar bör vara insända före den 10 April. Vidare beslöts om vissa begränsningar i avverkningar, försäljning av marksubstans, byggande (på helt nytt område). Ta kontakt med Ossian om du är osäker.   

Endast huvudvägarna till Paljak (från Bertlins), kostnads-förslag 52 000 € och Bränmossvägen kostnadsförs. 31 000 € + några andra småvägar är fattade beslut om. Vägstäckningen från Holmis till Bertlins är bordlagd då förra mötet ej godkände Bloms förslag på ny sträckning förbi Dalabacken.

Hösten 2007 kommer den nya skiftesplanen och under senhösten kommer den att fastställas. Hösten 2008 är det tänkt att byte av mark skall ske och att vi kan odla på dom nya skiftena 2009.


 

Förrättningsområdets areal är ca 970 ha, varav åker ca 560 ha.                        Antalet sakägare är 47.

 

KOM IHÅG: Skriftliga anmärkningar på skiftesplanen lämnas in före den 12.5 till Lant.mät. Barbara Påfs.

Nytt möte blir det i Juni då den slutliga skiftesplanen slås fast.

 

Miljöcentralen har 18.2.2008 gett utlåtande om planerna för rörläggningar inom
Komossa ägoregleringsprojektet enligt de planer som Fredrik Bäck uppgjort 18.1.2008.
Planerna avviker delvis från de som godkändes vid sammanträdet 17.10.2007 och kommer således att behandlas på nytt.

 


När besvärstiden gått ut hade endast 1 besvär lämnats in. Besväret gällde åtgärder på egen mark. Oavsätt vad svaret på besväret blir kunde arbetet med utpålningen påbörjas i början av augusti. 

 

Lantmätaren Barbara Påfs med Sami Hänninen, är andra årets studerande till YH-ingenjör i Rovanniemi. Kujtim Shkreta och Rusmir Cavcic studerar tredje året till terrängkartläggare inom lantmäteri.

                      .........

 

När  ägoregleringen startade hade byn 286 åkerskiften vars medelareal var 1,74
ha och antalet basskiften per bruksenhet var 6,7 st.
I slutliga skiftesplanen är åkerskiftenas antal 126 st , medelareal 4,27 ha och
2,7 basskiften per bruksenhet.


Vi fick bort 160 åkerskiften, ökade medelarealen med 2,53 ha och minskade
antalet basskiften/enhet med 3,9 skiften.
Största minskningen i antalet skiften är 14 skiften mindre än utgångsläget och
största ökningen i medelareal är 16 ha.

Behovsutredningens målsättning var att få medelarealen 4,34 ha och 2,9
basskiften per enhet men då hade vi med 389 skiften i utgångsläget.


Hösten 2008 undersökte Bjarne Andersson åkrarna i Komossa för att planera det täckdikningsbehov som uppstår med arronderingen.

Barbara, Ahlnäs och Bjarne träffade markägarna på UF lokalen 25-26.2.2009 för att dessa skulle få ta del i täckdikningsplanerna.

Sammanträde kring dessa planer skedde 10.3.2009.


Rensningen av komossabäcken nådde landsvägen 3.4.2009.

Vattennivån sjönk vid vägtrumman 35 cm jämfört med nedre kanten på isen. Precis som Fredrik lovat i avvägningen.

Byns vatttenledning grävdes av en bit före landsvägen och tur var det för det visade sig att ett skarv fanns mitt i bäcken. På bilden nedan syns det att den var inte öppen mera än ca 10 mm. Ledningen har en ytterdiameter på 63 mm


 


Arronderingen...

2009 kommer att bli ett händelserikt år i Komossa. Efter flera års planering / arbete kommer nu ägoregleringen att börja synas konkret. Först i tur på året är komossabäcken som rensas från träsket t.o.m Rintamäkis i skede I. 


Bo Grind påbörjade grävningen av bäcken i Haapa 26.3.2009.


Komossabäckens rensning nådde skidspåret 31.1.2009
Bilden till höger är tagen på ungefär samma ställe, bara från andra hållet. Fotografen befann sig ungefär mitt i bilden.


Grävmaskinsentreprenörerna Bo Grind och Jan Ahlnäs

Till hösten skall åkrar på närmare 200 ha täckdikas och ca 5 km utfallsdiken rörläggas. Efter skörden sker själva ägoregleringen och bönderna får sina nya åkrar. Budgeten för detta år går på närmare 600 000 €. 

 
Fredrik Bäck har planerat både rörläggningen och rensningen av Komossabäcken. Här är han i full färd med att märka ut bäcken.   

Mera om arronderingen.               

Ansvarig utgivare: Komossa UF     Senast modifierad: 16.4.2011