Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
KOMOSSA
FAKTA FÖRENINGARNA GÄSTBOK FRITID AKTUELLT VANDRINGSLEDEN FÖRETAGARE SOLVÄRME
Oravais   På svenska    Skriv ut sidan
AKTUELLT
Arkiv
Revykavalkad
Andra finansminister till Komossa
Vårfest på Komossa Skola
Kyrkvägsvandring Paljak-Pensala
Estlandsbesök
Kabel-TV
Bättre belysning
komosa biala
Botniavasan
En bit historia ..
Storfiskarn
Vårfest / Byskoledagen
Förstoring av Slöjdsalen
Skolavslutning
Nya slöjdsalen snart i bruk
Kulkarneval
I Fäderne spår
Basning av Bondost
Komossa "back in town"
Dansresa 06
Vattenledning till Haapa
BotniaVasan bilder från Komossa
Skotersafari
Eko från byn 1955
Tjej-Komossan 2006
Blandade händelser
Påskfrågesport 2006
Kyrkvägsvandring -06
Jordgubbsland
Älgjakt 2006
Vinterbilder från Komossa
Skolbarnen på besök
Recept
Påsk 2007
Vårfest 2007
Komossa bilder
Ekot från byn 1958
Nya slöjdsalen snart i bruk
Ägoreglering
Rapport från Kulkarnevalen -06
LI-Components
Dr Räv Jan Bertlin
Komossaflickan Asta Manninen
H. Backs läkarbesök
Skolan 50 år
Skolans övernattning
Pohjalainens artikel
Hem o Skola info
Vägbyggnad 2007
Årvas Revy
TjejKomossan 2008
Klassmorfar
Ättling till Gabriel
Rapport Kulkarnevalen 2007
Kulkarneval 2007
Hembygdsdag
Kulkarneval 2010
Läs om Paljak
Gamla Komossavyer
Ägoreglering
En konstnär i Komossa
Väderdata 2005 - 2006
Cykelbana
Boken om Komossa
Byaforskarna
Hembygdsdagen 24.5.2008
Pilgrimsvandring 2008
Bro vid Damin
kulkarneval 2008
Hunurinjärvi
Byns första reningsverk
Hoppamäki
BV2009
Nejdmästerskap
Nordaea Cup III
Bilder Nejdmästerskapen 19.2.2009
TjejKomossan
Kulkarnevalen 2009
Skolskidning 12.3.2010
Påsken 2010
Startlista
Resultat skolskidning 2011

Ägoreglering i Komossa 

Utredning i praktiken:
Barbara Påfs förklarar hur arbetet har gått till i praktiken.
På begäran av landsbygdsnämnden sändes en markägarförfragan till dem som äger åkermark i kommunen. Där fanns frågor om nuläget, ändrings behov och intresse av ägoreglering.
Kimo och Komossa valdes ut som ett av de områden som skulle specialgranskas. Ett möte hölls i Komossa där vi presenterade sammanställningen av markägarförfrågan och gav information om möjligheterna att beställa en behovsutredning av lantmäteribyrån, ett åtgärdsprogram för markreglering, som är gratis. Mötet beslöt beställa en sådan utredning av oss som omfattade all åkermark i Kimo och Komossa byar.
— Jag har jobbat med Komossa, där största problemet är den splittrade ägostrukturen samt många och små skiften med oändamånsenlig form.

Delägarna blir hörda


Avsikten är att man i Utredningen ska kunna ta fram vilka möjligheter det finns att maximalt göra inom området. I Komossa har en avgränsning gjorts så att tomter och skog har lämnats utanför.


— Arrendemark beaktas och då räknas marken till ägaren, inte till arrendatorn och utredningen gäller de som äger mer än två hektar åkermark.
Förslaget grundar sig pa EU-areal och i behovsutredningen har ingen gradering av marken gjorts.
— Jag har sett till naturliga hinder som vattendrag, hus, skog och tomter. Efter att ha beaktat dem har jag gjort ett förslag till så enhetliga åkerfigurer som möjligt. Jag har gjort förslag för var det går att rörlägga vissa utfall och ta bort onödiga vägar för att få större enhetliga åkeromräden.
— Tanken är att det ska bli battre för dem som brukar jorden, fortsätter hon. Den allmänna principen är att de som inte får det bättre skall åtminstone få det lika bra som tidigare.
Det första urkastet som presenterades hade föregåtts av personliga intervjuer med de som berörs.
— Vi har gått igenom nyttan av, och möjligheter med ägoregleringen. Ägoregleringen är mycket viktig när det gal!er förutsättning for jordbruk i Komossa. Dessutom finns det intresse och vilja hos jordbrukarna att gemensamt åstadkomma förbättringar i byn.


Arronderingen tog ett stort steg framåt

Fredagen den 8 dec. samlades berörda markägare vid Komossa Uf för att fatta beslut i följande frågor:

Plan och kostnadsförslag för Brännmoss-, Paljakvägen (från Bertlins till Paljak), Helt ny sträckning på vägen från Holmis till Bönehuset och därifrån anslutning till gamla vägen och en ny väg genom smalbacken till Bertlins industrihall + Väg till Rämikon jämte beslut om verkställande.

Mötet beslöt att vägarna byggs enligt kostnadsförslagen endast den helt nya vägen från Holmis till Bertlins industrifastighet bordlades i väntan på skiftesplan och en ev. annan sträckning.

På mötet behandlades även värdering av ägor. Värderingen var uppgjord i euro och inte i gradering som varit brukligt tidigare. Mötet godkände den uppgjorda värderingen.

På mötet presenterades miljöcentralens utlåtande i frågan om man sätter igen utfall och vilken rördimension som behövs. Svaret som erhölls ansågs vara överdimensionerat och inga beslut fattades.

 


 

Arronderingsprojektet börjar synnas i praktiken. Först i tur vägen till Rämikon.


     Ralf Blom o Bengt Agnisbäck 29.5.07

Utpålningen av vägen är gjord och nu skall det begäras offerter av entreprenörer. Till hösten påbörjas byggandet av vägen. Vägen kommer att följa kommunrån tills man kommer till odlingarna.


 


 


I Komossa finns exempel på jordbrukare som 23 hektar åkermark fördelade på 14 skiften Hur kan vi forbättra
hans situation och maximera nyttan av hans arbete? Lantmäteriingenjor YH Barbara Påfs arbetar med ägoregleringsprojektet I Komossa by.


Staten är med och finansierar


Det förslag som lades fram vid vårt andra möte med Komossaborna vann understöd på så sätt att markägarnana stod beredda att gå vidare, att ansöka om statligt understöd för markreglering i byn. Behovsutredningen visade på att optimalt få basskiften att växa från 1,75 hektat till 4,34 hektar och minska antalet skiften från 389 till 157.
— Ifall staten beviljar bidrag handlar det om stora summor för en liten by, säger Barbara. De deltar med en avsevärd andel, 50-90 procent, av kostnaderna för att bygga vägar, gräva utfallsdiken, rörlaggningar, täck- dikningar med mera. De kostnader som blir kvat står markägarna gemensamt för.
Nu har besvärstiden för att startta en ägoreglering gått ut. Diskussionerna som nu kommer att föras med markägarna beror mest vilka önskemål de har för den kommande skiftesplanen.
Barbara sjalv har vid intervjutillfallet just tillbringat en vecka i Oravaisterrängen, gjort matningar och karttlagt marken.
— Komossa by har utlovats en preliminat skiftesplan till nästa höst och enligt planerna ska tillträde till de nya skiftena aga rum under hosten 2007.

På nätet:

http://www.maanmittauslaitos.fi/Default.asp?id=0&docid=3490#A2 

Texten och bilden är tagen från tidningen Bondeföretagaren som utkom i december 2005 med Lantbrukssällskapet som utgivare.  (KE)


 

Arronderingen fortsätter...

Måndagen den 12 mars erhöll markägarna det första skiftesförslaget. Bland markägarna märktes en viss skeptis och många tankar till varför har hon gjort så här... 

 

Lantmät. Barbara Påfs, Lantmät. ing. Ossan Ahlnäs, Förrättningsm. Guy Djupsjöbacka, Harry Kulla. informarade markägarna vid Komossa UF 15.3.07.

 

 

Ossian redogjorde kring skiftesplan och dess utformning och svårigheterna med tidigare beslut att inte flytta basskiften över 4 ha. Noterades att det var ett misslyckande att TE-centralen inte lyckats köpa mark i byn som skulle ha underlättat i omfördelningen.

 Som vägkost gav han att detta var ett första förslag och ville att markägarna skulle försöka se till helheten och inte stirra sig blind på något speciellt skifte.

Synpunker och ändringsförslag togs inte upp på dagens möte utan alla markägare har bokats egen tid nästa vecka då anmärkningar tas emot, helst skriftligt. Skriftliga anmärkningar bör vara insända före den 10 April. Vidare beslöts om vissa begränsningar i avverkningar, försäljning av marksubstans, byggande (på helt nytt område). Ta kontakt med Ossian om du är osäker.   

Endast huvudvägarna till Paljak (från Bertlins), kostnads-förslag 52 000 € och Bränmossvägen kostnadsförs. 31 000 € + några andra småvägar är fattade beslut om. Vägstäckningen från Holmis till Bertlins är bordlagd då förra mötet ej godkände Bloms förslag på ny sträckning förbi Dalabacken.

Hösten 2007 kommer den nya skiftesplanen och under senhösten kommer den att fastställas. Hösten 2008 är det tänkt att byte av mark skall ske och att vi kan odla på dom nya skiftena 2009. 

Ansvarig utgivare: Komossa UF     Senast modifierad: 30.9.2007